شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ مـن مـاننــد هـم سـن و سـالهاي خـويـش نيستـم ... کـه هـر روز يک آرزويـي دارنـد بـراي آينـده ، مـن تنـهـا يک آرزو دارم و آن ايـن استــ کـه : شبـي بخـوابـم و ديگـر بيـدار نشـوم ... تــا نشنــوم . . . تــا نبينــم . . . تــا نشکنـم ..
بيخيال ابجي نرگسم
دنيا جاي شنيدن،ديدن و شکستن است و تنها راه غلبه همانا صبر،نماز همراه با توکل بر خداست...
چراغ جادو
2-ترنم باران
رتبه 0
0 برگزیده
12 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top